< v>
0948 368 362

Ochrana osobných údajov

 

Správca osobných údajov

 • Správca osobných údajov HotWoks s.r.o., so sídlom Tri vody I 1419/19, 900 45  Malinovo, Slovenská republika, prevádzka Čachtická 27, 831 06  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51884801, DIČ: ___________, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 130926/B (ďalej len „správca“), prehlasuje, že všetky osobné údaje spracovávané správcom sú prísne dôverné. Správca s nimi nakladá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi aj predpismi Európskej únie platnými v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Správca zhromažďuje, uchováva a využíva Vaše osobné údaje v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov), resp. čl. 28 nariadenia nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“). Jednotlivé účely, pre ktoré správca osobné údaje spracováva, sú ďalej vymedzené
 • Správca tieto osobné údaje zhromažďuje aj prostredníctvom svojich internetových stránok na adrese www.hotwoks.sk (ďalej len „internetové stránky“).
 • Tieto zásady vydáva správca preto, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, aké Vaše osobné údaje správca spracováva, za akým účelom, po akú dobu, kto k Vašim osobným údajom bude mať prístup a aké máte práva. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené správcom, či už boli zhromaždené za účelom plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu, alebo udeleného súhlasu.
 • Spracovávané údaje
  • Správca je oprávnený spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu, podľa kategórie osobných údajov, podľa kategórie subjektu údajov, podľa kategórie príjemcov a podľa doby uchovania nasledovne.
Č. Účel spracovania Kategória osobných údajov Kategória subjektu údajov Kategórie príjemcov Doba uchovania
1 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________
 • Jednotlivými účelmi spracovania sa myslí nasledujúce:
  • plnenie zmluvného vzťahu znamená: vzťah medzi Vami a správcom vzniknutý na základe objednávky, registrácie, na základe uzavretej zmluvy, na základe prihlášky a účasti v súťaži a podobne;
  • zasielanie obchodných zdelení a ponuka produktov a služieb znamená: zasielanie obchodných ponúk, a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), prostredníctvom krátkych textových správ alebo prostredníctvom telefónneho hovoru;
  • účtovné a daňové účely znamená: evidencia účtovníctva v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy;
  • personálna, mzdová agenda znamená: uzatváranie pracovných zmlúv, spracovanie miezd, odvody sociálneho a zdravotného poistenia podľa zákona č. 262/2006 Zb., zákoník práce, č. 582/1991 Zb. o organizácií a vykonávanie sociálneho zabezpečenia č. 48/1997 Zb., o verejnom zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov;
  • štatistické účely znamená: anonymizované zisťovanie návštevnosti internetových stránok, ďalej monitoring počtu zhliadnutí stránok, času stráveného na internetových stránkach, typ zariadenia, z ktorého prichádzate na internetové stránky. Dáta zbierame preto, aby sme mohli skvalitňovať poskytované služby a ponúkať klientom relevantný obsah;
  • zobrazovanie reklám znamená: zobrazovanie reklám na internetových stránkach na základe štatisticky zistených preferencií zákazníka;
  • oprávnený záujem znamená: účinná obhajoba v prípade sporu; doba spracovania osobných údajov v takom prípade predstavuje 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je vedený spor. Chceme stále skvalitňovať svoje služby a prípadne poskytovat služby nové a lepšie; chceme sa brániť marenia takejto činnosti; preto činnosti, ktoré prispievajú k naplneniu tohto cieľa, sú našim oprávneným záujmom. Oprávneným záujmom je tiež spracovanie pre účely zamedzenia podvodom (napr. posudzovanie rizikovosti uzavretia zmluvy), priamy marketing (napr. ponúkanie relevantných služieb existujúcim zákazníkom), prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely, oznámenie trestných činov a prenos osobných údajov príslušnému orgánu, zaistenie bezpečnosti siete a informácií. Tento výpočet je len príkladný;
  • plnenie dalších zákonných povinností znamená: poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, poskytovanie informácií iným orgánom verejnej moci a podobne.
  • ______________ znamená: ______________
 • Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo vzájomného právneho jednania, to minimálne po dobu vybavenia objednávky, vykonania obchodu, zariadenia služby a pod., ďalej po dobu, ktorou je správca povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu, na ktorú ste správcovi prípadne udelili súhlas. Inak doba spracovnia vyplýva z účelu, pre které sú osobné údaje spracované, alebo je daná právnymi predpismi.
 • Osobné údaje sú správcom spracované manuálne aj automatizovane. Správca je oprávnený spracovávať niektoré informácie automatizovane napríklad pre vytvorenie štatistických informácií o návštevnosti svojich internetových stránok.
 • Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu
  • Ak sme od Vás získali súhlas k spracovaniu osobných údajov, stalo sa tak pre niektorý z nasledujúcich účelov:
   • ______________
   • ______________
  • Práva subjektu údajov
   • Ako subjekt údajov máte uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Jedná sa o:
    • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého máte právo získať od správcu informácie o tom, či správca spracováva Vaše osobné údaje. Túto informáciu je správca povinný Vám bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie;
    • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania, podľa ktorého máte právo na to, nechať opraviť osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo nesprávne. Ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo sú spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich vymazanie. Ak nechcete žiadať vymazanie osobných údajov, ale iba dočasne obmedziť ich spracovanie, môžete žiadať obmedzenie spracovania;
    • právo požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov správcom je v rozpore s právnymi predpismi;
    • právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov;
    • právo na prenositeľnosť údajov, tj. právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie viď. čl. 20 GDPR;
    • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané pre účely splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkonu verejnej moci alebo pre účely ochrany oprávnených záujmov správcu. Správca spracovanie ukončí bez zbytočného odkladu pokiaľ nepreukáže, že existuje oprávnený záujem/dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašim záujmom, právami alebo slobodami;
    • právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, ak ste udelili správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov.
   • Cookies
    • Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňujú internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne, nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prehliadanie siete Internet bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepšie využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám; používá ich takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú používateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky.
    • Na internetových stránkach správca môže využívať tieto druhy cookies:
     • Relačné (teda dočasné) súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prezerania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vášho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vášho prehliadača. Relačné cookies sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa všetky tieto súbory vymažú.
     • Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.
    • V súlade s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách, v účinnom znení, si Vás týmto dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť soubory cookies, teda že Vaše súbory cookies, vrátane trvalých, spracovávame.
    • Internetové prehliadače zvyčajne obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavenia Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu svojho internetového prehliadača. Ak použitie súborov cookies nepovolíte, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať, ako by mali.
    • K personalizácií obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas prepojením nasledujúcich služieb:
     • Google
     • Facebook
     • Twitter
    • Kvôli zobrazeniu cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných internetových stránkach odovzdávame týmto reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe; neposkytujeme im však vaše identifikačné údaje.
   • Odovzdávanie do tretích zemí
    • Vaše osobné údaje nebudú predávané do tretích krajín.
   • Informácie a otázky
    • Ďalšie informácie o právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov môže subjekt údajov získať na webových stránkach www.hotwoks.sk alebo prostrednictvom e-mailu na hotwoks2018@gmail.com

Z technických pričiň dnes možná len platba v hotovosti. Na odstránení poruchy pracujeme.. Za pochopenie ďakujeme. Váš HotWoks 🙏 Skryť